Strona G?ówna · Artyku?y · Forum Kwiecień 06 2020 18:51:35
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Forum
Galeria
Szukaj
Regulamin F3K
Ranking F3K

Zawody planowane
Zawody przeprowadzone

Pogoda z ICM
Stara wersja serwisu

O serwisie, Regulamin
Polityka prywatno?ci
Aktualna lista zg?osze?
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Polityka prywatno?ci
Polityka prywatno?ci

1. Prawa autorskie.
Do wszystkich zdj?? umieszczonych w galerii zdj??, artyku?ów, materia?ów oraz innych opracowa? wy??czne prawa autorskie posiada administrator niniejszej witryny, wyj?tek stanowi? jedynie zdj?cia umieszczone przez zarejestrowanych u?ytkowników w galerii zdj??, na forum oraz artyku?y, opracowania i inne materia?y umieszczone przez osoby wspó?pracuj?ce z niniejszym serwisem. W zwi?zku z powy?szym zabronione jest kopiowanie, powielanie oraz jakiekolwiek inne przetwarzanie w/w materia?ów, zdj??, publikacji oraz innych artyku?ów bez pisemnej zgody administratora strony. Pragniemy równie? poinformowa?, ?e nie posiadamy technicznej mo?liwo?ci sprawdzenia legalno?ci pochodzenia wszystkich nades?anych zdj?? oraz innych publikacji, dokumentów, materia?ów i artyku?ów, dlatego te? je?eli zauwa?? Pa?stwo w naszym serwisie jakikolwiek artyku?, zdj?cie lub inne opracowanie, które mog? ?ama? Pa?stwa lub czyje? prawa autorskie, prosimy o poinformowanie nas o tym. Sporny materia? zostanie opisany stosown? informacj? dotycz?c? praw w?asno?ci do niego lub na ?yczenie prawowitego autora zostanie usuni?ty z naszego serwisu. U?ytkownik naszego serwisu ?ami?cy prawa autorskie na sta?e zostanie usuni?ty z naszej bazy danych. Informujemy równie? zainteresowanych, ?e serwis nasz jest oparty na systemie PHP-Fusion. PHP-Fusion jest darmowym systemem rozpowszechnianym na podstawie licencji GNU/GPL. Zdj?cia za wyj?tkiem wymienionych powy?ej (galeria zdj??) u?yte w naszych artyku?ach, opisach oraz innych opracowaniach pochodz? z serwisów ze zdj?ciami, których autorzy zezwalaj? na ich wykorzystanie w celach niekomercyjnych jak i komercyjnych. Gdyby jednak tak jak wspominali?my powy?ej zauwa?yli Pa?stwo jakie? zdj?cie, które mo?e ?ama? czyje? prawa autorskie prosimy równie? o kontakt. Zdj?cie zostanie niezw?ocznie usuni?te. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani komercyjnym wykorzystaniem zdj?? umieszczonych w naszej galerii zdj?? prosimy o kontakt, po konsultacjach z autorem zdj?? (je?eli nie s? to zdj?cia naszego autorstwa) otrzymaj? Pa?stwo odpowied? na jakich warunkach mogliby Pa?stwo takie zdj?cia wykorzystywa?.

2. Polityka dotycz?ca cookies.
Serwis nasz oparty jest na systemie PHP-Fusion, system ten cechuje si? mi?dzy innymi tym, ?e do poprawnej pracy wykorzystuje tworzone przez niektóre swoje komponenty tzw. pliki cookies, s? to ma?e pliki tekstowe wysy?ane przez komponenty naszej witryny do Pa?stwa komputera. Pliki te s?u?? g?ównie do identyfikacji komputera danego u?ytkownika. Identyfikacja ta pomaga w sprawniejszym dzia?aniu naszej witryny (np. zapami?tywanie nazw u?ytkowników i hase? zapisanych podczas przegl?dania naszej witryny).

3. Polityka dotycz?ca danych osobowych.
Dane osobowe naszych klientów, b?d? u?ytkowników serwisu przetrzymywane s? zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883. Informujemy, ?e dane osobowe nie s? w ?aden sposób przekazywane (odp?atnie b?d? nieodp?atnie) osobom lub firmom trzecim. Informujemy równie?, ?e dane osobowe u?ytkowników serwisu nie s? dost?pne dla innych klientów lub u?ytkowników serwisu. Jedyny wgl?d w powierzone dane osobowe ma administrator tego serwisu. U?ytkownicy naszego serwisu maj? prawo do wgl?du w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia ??dania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Ograniczenie odpowiedzialno?ci.
Informujemy, ?e nie ponosimy odpowiedzialno?ci za opinie lub komentarze do artyku?ów, wpisy u?ytkowników naszego serwisu na forum dyskusyjnym lub inne opinie wyra?one w inny sposób nie wymieniony tutaj sposób. Opinie, komentarze lub wpisy u?ytkowników na naszym forum s? wy??cznie ich w?asno?ci? i nie s? w ?aden sposób cenzorowane, dlatego te? prosimy o nieuto?samianie wypowiedzi innych u?ytkowników z ogólnym merytorycznym przes?aniem naszego serwisu. Je?eli zauwa?? Pa?stwo na naszej witrynie jakiekolwiek wpisy, które mog? urazi? czyje? uczucia lub przekonania prosimy o poinformowanie nas o tym. Wpis taki zostanie natychmiast usuni?ty, a u?ytkownik, który go wprowadzi? mo?e zosta? usuni?ty z naszej bazy danych.

5. Informacje odno?nie znaków i nazw zastrze?onych.
Wszystkie nazwy handlowe, adresy stron internetowych, nazwy towarów, nazwy firm, znaki handlowe, znaki towarowe oraz znaki firmowe, wyst?puj?ce na stronach internetowych niniejszego serwisu WWW s?; znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm, urz?dów lub instytucji. Ewentualne u?ycie w/w znaków i nazw przez nasz serwis ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie zastrze?enia odno?nie u?ycia w naszym serwisie wspomnianych nazw i znaków prosz? kierowa? na adres : fly@kartuzy.com.pl.